A naGRUP som conscients que actualment no és suficient amb subministrar informació de manera regular, sinó que és necessari que aquesta informació sigui accessible en temps real.

Per aquest motiu, posem a disposició dels nostres clients diferents sistemes per a compartir l’estat de les seves operacions en curs, així com de les operacions anteriors.

Un primer nivell d’informació el subministrem de manera automàtica als nostre clients per mitjà de correus electrònics. A través de missatges amb la informació clau poden saber en tot moment com han transcorregut els seves operacions.

També posem a disposició dels nostres clients una intranet personalitzada des de la que poden consultar les seves operacions en curs (i l’estat de les mateixes) i tota la informació de les seves operacions anteriors. Aquesta intranet està dotada de comunicacions segures que garanteixen que la informació només sigui accessible pels seus legítims destinataris.

Per últim, podem integrar els nostres sistemes d’informació amb els dels nostres clients a través de l’intercanvi electrònic de dades (EDI, de l’anglès electronic data interchange). D’aquesta manera podem transmetre amb tota la periodicitat pactada informació estructurada de dades entre diferents organitzacions, per tal que els clients puguin visualitzar l’estat de les seves operacions a través dels seus propis sistemes informàtics.

Triï el sistema que triï, o tots ells, sempre tindrà tota la seva informació accessible.

Li cal més informació?


Sol·liciti més informació sense cap compromís

Sol·licitar informació